Naslovna  |  Osnovne studije  |  Bankarski menadžment

Bankarski menadžment

Struktura predmeta
Teorijska nastava
Banka kao finansijska institucija. Vrste banaka. Funkcije banke. Izvori sredstava. Kreditni potencijal banaka. Depozitni potencijal banaka. Planiranje likvidnosti. Metode saniranja nelikvidnosti. Kreditna politika. Kreditna analiza. Cena kredita. Sekjuritizacija kredita. Finansijski izveštaji banke. Kapital banaka. Racio analiza. Rizici u poslovanju banke i upravljanje rizicima. Analiza kreditnog rizika. Poslovanje sa hartijama od vrednosti.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Specifičnosti bankarskog posredovanja. Upravljanje aktivom i pasivom banaka. Korisnici kredita. Uslovi kreditne sposobnosti. Kreditno bodovanje. Kreditni rizik. VAR pristup. Devizni (valutni) rizik. Rizik kamatne stope. Gep analiza. Rizik likvidnosti. Profitabilnost banaka. Platni promet. Faktoring, forfeting, lizing. Elektronsko bankarstvo. Prudenciona kontrola i suprevizija banaka.