Naslovna  |  Osnovne studije  |  Osnove finansijskog menadžmenta

Osnove finansijskog menadžmenta

VAŽNE INFORMACIJE O POLAGANJU ISPITA

Sinopsis

Finansijska funkcija u preduzeću. Ciljevi i zadaci finansijskog menadžmenta. Finansijska tržišta i učesnici na finansijskim tržištima. Faktori razvoja finansijskog tržišta. Modaliteti finansijskog tržišta. Instrumenti i učesnici finansijskog tržišta. Institucionalno i privredno okruženje i finansijsko poslovanje preduzeća. Monetarno-kreditni sistem. Bankarski sistem (vrste bankarskih poslova, vrste kredita i vrste bankarskih usluga). Politika investiranja. Pojam investiranja. Pojam projekata. Metodi procene investicionih projekata. Politika finansiranja. Pravila finansiranja. Početno finansiranje. Kratkoročno finansiranje. Dugoročno finansiranje. Kratkoročno zaduživanje. Dugoročno zaduživanje. Optimalna struktura kapitala. Politika dividendi. Pojam i oblici dividendi. Faktori politike dividendi. Donošenje odluka o dividendama. Finansijsko planiranje. Pojam i vrste finansijskog planiranja. Finansijsko planiranje i kontrola. Vrste finansijskih planova. Budžetiranje. Finansijska analiza. Predmet i vrste finansijske analize. Analiza sredstava i izvora sredstava. Analiza rashoda i prihoda. Analiza priliva i odliva. Upravljanje obrtnim sredstvima. Pojam obrtnih sredstava. Upravljanje zalihama. Upravljanje potraživanjima. Upravljanje gotovinom.

Literatura

Nevenka Žarkić Joksimović, Slađana Benković, Miloš Milosavljević (2013), Finansijski menadžment, Beograd: FON.
Slađana Benković (2009), Operativno finansijsko poslovanje, Beograd: FON.

Predmetni nastavnici

Dr Nevenka Žarkić Joksimović, redovni profesor,
E-adresa: zarkic-joksimovic.nevenka@fon.rs

Dr Slađana Benković, redovni profesor,
E-adresa: benkovic.sladjana@fon.rs

Dr Miloš Milosavljević, docent,
E-adresa: milosavljevic@fon.rs

Predmetni saradnici

Nemanja Milanović, asistent, 
E-adresa: milanovic.nemanja@fon.bg.ac.rs

 

Način polaganja ispita

I test - finansijska analiza 20 poena;

II test (I-VI poglavlje udžbenika) 30 poena;

III test (VII-XIV poglavlje udžbenika) 30 poena.

VAŽNO: testovi II i III se polažu preko Moodle platforme e-learn.fon.bg.ac.rs

Vrednovanje aktivnosti na nastavi (predavanja i vežbe): aktivno prisustvo na predavanjima i vežbama - do 10 poena;
Usmeni deo ispita: se održava u terminu upisa ocena i vrednuje se sa maksimalno 10 poena