Naslovna  |  Osnovne studije  |  Upravljačko računovodstvo

Upravljačko računovodstvo

Sinopsis predmeta
Pojam i sadržaj upravljačkog računovodstva. Planiranje, budžetiranje i kontrola. Strateško planiranje. Budžetiranje (vrste budžeta i alternativni pristupi budžetiranju). Standardni troškovi. Uloga i značaj standardnih troškova. Odstupanja  od standardnih troškova. Donošenje odluka na osnovu standardnih troškova. Marginalni troškovi i CVP analiza. Koncept marginalnih troškova. CVP analiza i odlučivanje na osnovu marginalnih troškova. Investiranje i analiza rizika. Pojam i  metode ocene investicionih projekata. Investiciono odlučivanje u uslovima rizika. Racio analiza. Racija profitabilnosti. Racija solventnosti. Racija investiranja. Ocena  finansijskih performansi na bazi racio analize. Donošenje poslovnih odluka. Pristupi odlučivanju. Koncept troškova i koristi za odlučivanje. Likvidnost i novčani tokovi.  Planiranje novčanih tokova. izveštaji o novčanim tokovima. Donošenje odluka o novčanim tokovima. Izveštaji upravljačkog računovodstva. Izveštaj o sredstvima i izvorima sredstava. Račun dobitka i gubitka. Izveštaj o margini sigurnosti. Izveštaj o predviđanju novčanih tokova. Izveštaj o brzini cirkulacije. Izveštaj o potrebnim finansijskim sredstvima. Izveštaj za procenu vrednosti preduzeća. Upravljačko računovodstvo za strategijsko upravljanje. SWOT analiza konkurencije. SWOT analiza tržišta. SWOT analiza eksternog okruženja. SWOT analiza finansijskih performansi. Upravljačko računovodstvo u funkciji procene konkurentnosti.

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljačkog računovodstva, posebno analize finansijskih izveštaja i donošenja relevantnih finansijskih odluka.

Način polaganja ispita

  • Preko kolokvijuma

U toku semestra moguće je polagati ispit preko dva kolokvijuma. Kolokvijumi se sastoje iz testa koji obuhvata teoriju iz knjige i zadataka sa vežbi.

Ukoliko student položi oba kolokvijuma u ispitnom roku dolazi na upis ocene u terminu usmenog ispita.

Ukoliko preko kolokvijuma položi teorijski deo, u ispitnom roku izlazi na zadatke.

Ukoliko preko kolokvijuma položi samo zadatke, u ispitnom roku izlazi na usmeni ispit gde odgovara na tri ispitna pitanja.

Drugi deo teorije i zadataka je uslovljen prvim delom (npr. ako student ne položi teoriju na prvom kolokvijumu nema pravo izlaska na teoriju na drugom kolokvijumu; isto važi i za zadatke).

  • U ispitnom roku

Pismeni deo obuhvata zadatke koji se obrađuju na vežbama. Položen pismeni deo ispita važi jednu akademsku godinu (od januarskog do oktobarskog ispitnog roka).

Polaganjem pismenog dela ispita student se kvalifikuje za polaganje usmenog dela koji obuhvata tri teorijska pitanja. Usmeni deo je moguće polagati počev od januarskog ispitnog roka u terminima definisanim za usmeni deo ispita. 

Aktivnost na vežbama i predavanjima tokom semestra se vrednuje sa maksimalnih 20 poena.  

Literatura

  • Žarkić Joksimović N., Barjaktarović Rakočević S., Obradović T. (2016), UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO, Analiza · Planiranje · Odlučivanje · Kontrola. Beograd:FON
  • Žarkić Joksimović N. (2008) Upravljačko računovodstvo – računovodstvo za menadžment. Beograd: FON.


Predavači
Dr Nevenka Žarkić Joksimović, redovni profesor
E-adresa: zarkic-joksimovic.nevenka@fon.bg.ac.rs

Dr Slađana Barjaktarović Rakočević, vanredni profesor
E-adresa: sladjana@fon.bg.ac.rs

Dr Tijana Obradović, docent
E-adresa: tijana@fon.bg.ac.rs

MSc Nela Milošević, asistent
E-adresa: nela.milosevic@fon.bg.ac.rs

Finansijski izveštaji sa rešenjima

Zadatak_Plan prihoda i rashoda i Plan novčanih tokova

Zadatak_Ponašanje troškova

Zadatak_Odlučivanje na bazi fiksnih i varijabilnih troškova

Zadatak_Prelomna tačka rentabilnosti

Zadatak_Profitabilnost

Zadatak_Stopa indiferencije finansiranja

Zadaci - donošenje poslovnih odluka

Zadaci - zalihe, kreditni standardi, finansiranje obrtnih sredstava

Zadaci - ABC.docx

Zadaci - Budzetiranje

Zadatak – izveštaji i korekcija.docx

Upravljanje gotovinom i investiranje.pdf

Racio analiza.docx

Zadatak za vezbu - izvestaj i korekcija.docx