Evaluacija finansijskih performansi

Sadržaj i ishodi predmeta

Cilj predmeta Evaluacija finansijskih performansi je da studente upozna sa oblašću merenja performansi u različitim organizacijama i na različitim organizacionim nivoima, kao i da im pruži uvid u principe, metode, tehnike i postupke ustrojavanja računovodstvenih informacionih sistema sa ciljem podrške menadžmentu u upravljanju poslovnim i finansijskim performansama.

U okviru predmeta Evaluacija finansijskih performansi, studenti će se upoznati sa pojmom poslovnih i finansijskih performansi, indikatora performansi, sistema za merenje poslovnih performansi, kao i odnosom kontrolnih sistema sa sistemima za merenje poslovnih performansi. Osim toga, biće obuhvaćene i šire poslovne performanse organizacija – razmatraće se odnos merenja performansi i strategije organizacije, merenje performansi u kontekstu upravljanja rizikom i uloga i značaj internih kontrolih sistema u upravljanju performansama.

Praktični deo nastave, kroz primere dobre prakse, služi da se polaznici bolje upoznaju sa posebnim modelima i praksama merenja i evaluacije finansijskih performansi. Poseban akcenat je stavljen na tehnike merenja performansi poput analize likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti, profitabilnosti, DuPont šeme, Altmanovog skora, kao i sistema za merenje performansi – Prizme performansi, Piramide performansi, Balansirane karte merila i drugih integrisanih sistema za merenje finansijskih i poslovnih performansi.

Literatura predmeta:

  • Žarkić Joksimović N., Benković S, Milosavljević M: Finansijski menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.
  • Franceschini F, Galetto M, Maisano D: Мanagement by measurement: Designing key indicators and performance measurement systems. Springer Science & Business Media, 2007.
  • Guthrie J, Marcon G, Russo S, Farneti F, (editors). Public value management, measurement and reporting. Emerald Group Publishing, 2014.

Predavači: 

 Doc. dr Tijana Obradović - tijana.obradovic@fon.bg.ac.rs 

Doc. dr Veljko Dmitrović - veljko.dmitrovic@fon.bg.ac.rs

Doc. dr Miloš Milosavljević - milos.milosavljevic@fon.bg.ac.rs

MSc. Nela Milošević - nela.milosevic@fon.bg.ac.rs 

Način polaganja ispita:

  • Test zasnovan na obaveznoj literaturi – 70 poena;
  • Seminarski rad – 30 poena.