Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Fin. menadžment, kontrola i men. računovodstvo  |  Revizija u javnom sektoru (izborni predmet)

Revizija u javnom sektoru (izborni predmet)

Sadržaj i ishodi predmeta

Predmet Revizija u javnom sektoru obuhvata retrospektivu razvoja revizije, te filozofiju revizije. Izučava prirodu i potrebe nezavisne revizije i prikazuje reviziju u odnosu sa drugim srodnim disciplinama. Obrađuju se pravne i stručne osnove revizije, te standardi i smernice revizije, gde se ističe uloga i nadležnost državnih revizorskih institucija. Akcenat se stavlja na profesionalnu etiku i nezavisnost revizora, uz njihovu veliku odgovornost.

Uz bazične elemente revizije obrađuje se i proces revizije: proces prihvatanja revizijskog angažmana, preliminarno planiranje, utvrđivanje plana revizije, tehnike revizorskog uzorkovanja, izvršenje plana revizije, dokazi i donošenje odluka o reviziji, zaključivanje i izveštavanje, te i aktivnosti nakon obavljene revizije.

Cilj predmeta je i upoznavanje sa internom kontrolom i internom revizijom, gde se naglasak daje na standarde interne revizije i etički kodeks, na povelju interne revizije, osnovnu obuku i stalno stručno usavršavanje, politiku osiguranja kvaliteta (internu i eksternu), te poslove interne revizije. Obradiće se planiranje u internoj reviziji, pregled glavnih vrsta revizije i revizija sistema. Potom će u fokusu izučavanja biti eksterna revizija.

Studenti će nakon usvojenih opštih delova revizije biti upoznati sa specifičnostima revizije u javnom sektoru. Obradiće se suština i karakteristike javnog sektora, profesionalna i zakonska regulativa javnog sektora, revizija finansijskih izveštaja, revizija pravilnosti poslovanja, revizija svrsishodnosti poslovanja, revizija budžeta i programa usmerenih na ciljeve, revizija ugovora, i revizija javnih nabavki. Toretski delovi će biti obogaćeni primerima iz prakse, kako bi se studentima približila ova kompleksna materija.

Literatura predmeta:

  • Soltani, B: Revizija – Međunarodni pristup (Auditing: An International Approach), Pearson Education Limited 2007, MATE d.o.o. Zagred, 2010.
  • Dragojević, D: Revizija u privredi i javnom sektoru, Građevinska knjiga a.d, Beograd, 2007.
  • Grupa autora: Revizija u javnom sektoru, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2019. (u pripremi)

Predavači:  

Doc. dr Veljko Dmitrović - veljko.dmitrovic@fon.bg.ac.rs

Način polaganja ispita:

  • Test zasnovan na obaveznoj literaturi – 70 poena;
  • Seminarski rad – 30 poena.